葉・ЛИСТЯ

皆さんこんにちは!

Всім доброго дня.

Цього разу пропоную наступну історію. Про… про листя. Так так, про просте листя.  І які цікаві сполучення з його використанням утворюються в японській мові.

Насамперед розповім  про сам ієрогліф зі значенням  “листя”. Виглядає він так:

 

                                                    Ha

 

Для вивчаючих ієрогліфіку занадто складним він не є. Але містить в собі доволі багато ліній, в послідовності яких легко заплутатись. Тому розглянемо його докладніше.  В даному випадку це можливо, тому розкладемо його на елементи. Згори вниз. Отримаємо наступне, 3 складові:

 

                                     

IMG_0002

 

Верхній елемент має значення  “трава”. В даному випадку це скорочена (радикальна ) форма, повноцінно “трава”виглядає так:

 

      

IMG_0003

До речі, в давні часи [трава] виглядала так:

                                                                                    IMG_0001

      Що тут скажеш, справді схоже на траву.

Друга складова [世] ,це повноцінний канджі зі значенням “Світ “. Цікавий історичний факт. На основі написання цього ієрогліфа були створені наступні знаки кани: [せ] (СЕ)і [セ] (СЕ). Кожен зі знаків є похідним від способу написання ієрогліфа [世] певним стилем каліграфії. І справді, дуже схоже. Логічно, канджі [世] має читання [せ] (СЕ) (одне з читань). Запам’ятовуєм цей нюанс на майбутнє.

А третя частина це також повноцінний канджі зі значенням “дерево”. Схематичне зображення дерева, тут все просто.

Підсумуємо: “у світі дерев і трав”. Є що? Звичайно, листя! Тільки слід запам’ятати послідовність: “трави і дерева ніби оточують світ”. І це чудово, що так є 🙂 

листя

А зараз про цікаве. Канджі  “Листя” має читання [は] ( ха). В японській мові є слово  [言葉, ことば]  (котоба). В даному випадку は озвінчується до [ば] (ба).

Значення його: “слово, слова”. Складається воно з двох канджі, значення першого – “Розмовляти, казати”.

Він вартий того, щоб приділити йому трохи уваги.  Вивчення японської мови часто починається з числівників. Один виглядає так: [ 一], одна риска, два: [二], дві риски, три: [三] відповідно три риски. А чотири вже має свою власну форму – 四.

Але, старовинна форма “чотири ” складалась з чотирьох горизонтальних рисок. Логічно, усвідомивши той факт,що позначати числівники рисками викликає чималі труднощі, їм призначили свої власні ієрогліфи. Тільки уявіть собі, скільки часу і зусиль пішло би на написання числа 10000 з використанням рисок! 😰 А так воно має свій власний канжі – [万](ман), і значить “десять тисяч “. Суттєво економимо час і чорнила.😉

Отже уявімо, що верхня частина – чотири. А нижня – самостійний канджі [口] зі значенням “рот”. Уявімо їх разом так: “Компанія друзів зібралась, і в чотири роти розмовляє”.

З другим ми щойно познайомились. Отже можна прочитати як “листя розмови”.

Яка японська мова поетична! Прості слова там набувають алегорії з листям, що опадає. Листячко на дереві = слово в голові. Слово промовлене = опале листя. Впавше листя назад не прикріпити, подібно тому і  сказане слово неможливо повернути. Дуже гарне порівняння.

Ще одне слово за участі [葉 ] “листя” ми споглядаємо восени. Це явище має назву [紅葉, もみじ]. Читається як “моміджі”. Це нестандартне читання ціх ієрогліфів. В даному випадку спочатку було японське слово, під значення якого підібрали відповіні канджі.  Перший ієрогліф, [紅] має значення “червоний “. Отримуємо наступне:

Червоне опале листя. Особливо листя клену. Жовте, червоне, “золото” шуршить під ногами під час прогулянки осіннім парком…

Це аналог весіннього お花見, (“оханамі” – милування цвітом сакури), але восени. Обирайте улюблені сезони, і насолоджуйтесь.

І ще одне цікаве слово : [葉書 はがき].  Читається як ” хаґакі”. Другий канджі має значення “писати”. Він також містить в собі багато горизонтальних рисок. Але його розглянемо іншим разом.  “Писати на листячку. Писати …що?”

Проаналізуваши попередню інформацію, можна сказати просто: написавши щось на листячку, ми отримаємо…так, листівку! “Листівка” японською звучить як “хаґакі”! Справді, доволі буквально: “Писати листа”.

Ось таке листя  🍃  

Виходить, прості речі можуть мати різні значення. Залежить від того як подивитись.

Дякую за увагу і до нових історій!

 

 

English version:

 

皆さんこんにちは!

Hi everybody!

I suggest the following story this time.

About… leaves. Quite so, about common leaves and what interesting connections are formed in Japanese with their use.

First of all I’m going to tell you about the hieroglyph witch means “leaves”. It looks like this:

Ha

For those studying hieroglyphics it isn’t too complicated. But it contains many strokes the sequence of which can easily be confused.

So have a closer look at it. It’s possible in this case, let’s split it into smaller parts. Top down. We’ll get the following 3 components.

IMG_0002

The upper element has the meaning “grass”. In this case it is abridged radical form. The major version of “grass” looks like this:

IMG_0003

By the way in ancient times “grass” looked like:

IMG_0001

And it really looks like grass, don’t you think?

 

The next component is [世] and it’s complete kanji meaning “World”. Interesting, that characters [せ] (se) and [セ] (se) are based on it. Both of them come from different styles of writing [世] in a calligraphic way. And they really look similar. As you’ve already guessed, this kanji pronounced as [せ] (se) (it’s only one of its sounds). Let’s remember this nuance for the future.

And the third part is also the major version of kanji meaning “tree”. It’s a schematic tree image. It’s so simple.

Let’s sum up: “in the world of threes and grass”. What is there? Leaves, of course. But one should remember the sequence: “trees and grass as if surrounding the words”. And this is so wonderful, because it’s true.

Now about something interesting. Kanji “leaves” is pronounced as [は] (hа). There is the world  [言葉, ことば] (kotoba) in Japanese. In this case, it sounds like [ば] (ba). Its meaning is “a word, words”. It consists of two kanji. The meaning of the first one is “talk, say”.

It’s worth paying some attention to it. The study of Japanese often begins with numerals. “One” looks like this 一, “two” 二, “tree” 三 accordingly. But “four” has its own form 四.

But the ancient form of “four” consisted of four horizontal lines. Realizing the fact that devoting numerals with their lines logically causes a lot of difficulties they had been given their own hieroglyphs. Just imagine how much time and efforts would have been made to write numbers 10000 using this lines.

Therefore it has its own kanji [万] (man) meaning ten thousand. We save time and ink significantly. So imagine the upper is “four” and the lover is independent kanji [口] meaning “mouth”.

And now imagine the following: “The company of friends has gathered and their four mouths are talking together”. We have just acquainted with the second. So we can read this like “leaves of conversion”.

What a poetic language Japanese is!

Simple words there get allegory with falling leaves.

The leaf on the tree is the word in the head. The word pronounced is the fallen leaf. The fallen leaves cannot be attached back to the word cannot be taken back.

It’s a nice comparison.

One more use of [葉] “leaves” we watch in autumn. The phenomenon is called  [紅葉, もみじ] it’s pronounced as “Momiji”. It’s non-standard pronouncing these hieroglyphs. At first, there was a Japanese word, then appropriate kanji were chosen with this meaning.

The first kanji  [紅] has the meaning “red”. We get the following: There are red fallen leaves especially maple leaves. Yellow, red, “gold” rustle under your feet while walking in the autumn park. It’s an analog of the Spring admiration お花見 (ohanami) while watching the blooming of Sakura, but it’s in autumn.

Choose your favorite season and enjoy them.

And one more interesting word [葉書 はがき]

It is pronounced as “Hagaki”. The second kanji has the meaning “to write”.

It also has a lot of horizontal lines. But we’ll consider it another time.

“To write on the leaves. To write… what?”

Having analyzed the preliminary information it can be said simply: “Having written something on the leaves we’ll get… yes as a postcard!

A postcard in Japanese sounds “hagaki”.

It’s quite literally: “to write a letter”. Such are leaves.

It turns out that simple things can have a different meaning. It depends on the way you look at it.

Thanks for your attention and to be continued!

 
Leave a Reply